اشتراک

جهت تمدید اشتراک خود یکی از پلن های زیر را با توجه به امکاناتی که نیاز دارید انتخاب کنید.

چنانجه پیشتر اشتراکی داشته اید، تعداد روزهایی که خریداری می کنید به اشتراک فعلی شما افزوده خواهد شد.

اشتراک شخصی
اشتراک ابتدایی
مناسب برای استفاده شخصی
حق اشتراک
50 هزار تومان/ماهانه
500 هزار تومان/سالانه
دسترسی به نرخ ها
عدم دسترسی به تارخچه نرخ ها
عدم گوش بزنگ در اعلام نرخ
عدم اتصال به بات تلگرم
عدم اتصال به وب هوک
3,000 درخواست در هر 24 ساعت
اتصال 3 دستگاه به صورت همزمان
اشتراک کاری
اشتراک استاندارد
مناسب برای کسب و کارهای کوچک
حق اشتراک
200 هزار تومان/ماهانه
2 میلیون تومان/سالانه
دسترسی به نرخ ها
دسترسی به تارخچه نرخ ها
3 گوش بزنگ در اعلام نرخ
اتصال به بات تلگرم
عدم اتصال به وب هوک
3,000 درخواست در هر 24 ساعت
اتصال 3 دستگاه به صورت همزمان
اشتراک ویژه
اشتراک حرفه ای
مناسب برای کسب و کارهای بزرگ
حق اشتراک
600 هزار تومان/ماهانه
6 میلیون تومان/سالانه
دسترسی به نرخ ها
دسترسی به تارخچه نرخ ها
20 گوش بزنگ در اعلام نرخ
اتصال به بات تلگرم
اتصال به وب هوک
10,000 درخواست در هر 24 ساعت
اتصال 10 دستگاه به صورت همزمان